Demo of my font, Neoletters.HOME


Click here to download the ttf!
Or click here for a BDF font.
Autogenerated list of all characters in the font.
Program used to list all characters in a TTF.
Neoletters is a geometric sans-serif monospace font created by me, Oren Watson.

Being a strictly monospace font with correct widths for unicode characters, 
neoletters is well suited for use in terminals and in text editors or IDEs.

It has non-confusable glyphs for I1l| and Oo0, '`‘’′, "“”″.

Neoletters is designed at a native pixel size of 16px. this equals 12pt on 
Windows and Linux, and size 16 on Mac. Sizes that are integer multiples
of the native size will look ok, but blocky, while certain sizes that are 
simple fractions of the native size (like 6pt, 8pt, and 9pt) will be blurry
but usable. sizes that are high-denominator fractions of the native size will 
typically look awful. Neoletters doesn't seem to work well with ClearType 
at native size, so either turn cleartype off in your terminal, or using 
a high dpi monitor will also work.

Neoletters supports a large number of languages and all kinds of mathematical,
technical, and miscellaneous symbols. Support for modern European languages
is 100%, and in addition it supports some ancient European alphabets: 
Glagolitic, Runic, and polytonic Greek. Korean Hangul are supported,
as is Hebrew. Work is in progress to support Japanese, and Arabic and 
various Brahmic scripts are in the todo list. Eventually I plan on 
adding characters from Simplified Chinese.

Neoletters supports the unicode wide, 𝐛𝐨𝐥𝐝, 𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑐, 𝓈𝒸𝓇𝒾𝓅𝓉, 𝔣𝔯𝔞𝔨𝔱𝔲𝔯,
and 𝕕𝕠𝕦𝕓𝕝𝕖𝕤𝕥𝕣𝕦𝕔𝕜 letters, and renders bold fraktur as 𝖚𝖓𝖈𝖎𝖆𝖑. 

Neoletters uses the Private Use Area to add some nonstandard charaters for 
various uses. The characters used in the "Powerline" software are provided,
and some decorative characters with hearts. The characters  are provided 
to create snakes for filler as in the XKCD strip. Finally, some nonstandard 
runes used in Verne's "Journey to the Centre of the Earth" are provided. See
verne.txt.History and Development

I started working on a bitmap font in the early 2000's as part of various games 
I wrote using the Allegro game library. Initially, the font covered only ascii,
but I later began expanding it, at first using an online tool called FontStruct,
but when this proved too limited I imported the font into Fontforge. Over time, 
I found that Fontforge was not suitable for converting my pixel font into TTF
in a suitable manner quickly, and developed my own tool for 
doing this. Finally, Fontforge's interface also was too slow, so I abandoned it 
in favor of my own editor designed specifically for editing 
my font.
The full source package for my tools is here 

Sample Texts

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec a diam lectus. 
Sed sit amet ipsum mauris. Maecenas congue ligula ac quam viverra nec 
consectetur ante hendrerit. Donec et mollis dolor. Praesent et diam eget 
libero egestas mattis sit amet vitae augue. Nam tincidunt congue enim, ut 
porta lorem lacinia consectetur.
Every individual is equal before and under the law and has the right to the 
equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, 
in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, 
colour, religion, sex, age or mental or physical disability.
sample texts from http://www.columbia.edu/~fdc/utf8/
ᚠᛇᚻ᛫ᛒᛦᚦ᛫ᚠᚱᚩᚠᚢᚱ᛫ᚠᛁᚱᚪ᛫ᚷᛖᚻᚹᛦᛚᚳᚢᛗ
ᛋᚳᛖᚪᛚ᛫ᚦᛖᚪᚻ᛫ᛗᚪᚾᚾᚪ᛫ᚷᛖᚻᚹᛦᛚᚳ᛫ᛗᛁᚳᛚᚢᚾ᛫ᚻᛦᛏ᛫ᛞᚫᛚᚪᚾ
ᚷᛁᚠ᛫ᚻᛖ᛫ᚹᛁᛚᛖ᛫ᚠᚩᚱ᛫ᛞᚱᛁᚻᛏᚾᛖ᛫ᛞᚩᛗᛖᛋ᛫ᚻᛚᛇᛏᚪᚾ᛬
Τὴ γλῶσσα μοῦ ἔδωσαν ἑλληνικὴ
τὸ σπίτι φτωχικὸ στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου.
Μονάχη ἔγνοια ἡ γλῶσσα μου στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου.
На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный чёлн
По ней стремился одиноко.
ღმერთსი შემვედრე, ნუთუ კვლა დამხსნას სოფლისა შრომასა, ცეცხლს, წყალსა და მიწასა, 
ჰაერთა თანა მრომასა; მომცნეს ფრთენი და აღვფრინდე, მივჰხვდე მას ჩემსა ნდომასა, 
დღისით და ღამით ვჰხედვიდე მზისა ელვათა კრთომაასა.
Im finſteren Jagdſchloß am offenen Felsquellwaſſer patzte der affig-flatterhafte 
kauzig-höf‌liche Bäcker über ſeinem verſifften kniffligen C-Xylophon.
Sævör grét áðan því úlpan var ónýt. 
Flygande bäckasiner söka strax hwila på mjuka tuvor.
Blåbærsyltetøy
Pchnąć w tę łódź jeża lub osiem skrzyń fig.
Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské kódy. 
Starý kôň na hŕbe kníh žuje tíško povädnuté ruže, na stĺpe sa ďateľ učí 
kvákať novú ódu o živote.
Árvíztűrő tükörfúrógép.
У стварању Лазаревог култа учествовало је више књижевних стваралаца од којих је 
најзначајнији Данило III.
목성 은 태양계의 다섯번째 행성이자 가장 큰 행성이다. 태양의 질량의 천분의 
일배에 달하는 거대행성으로, 태양계에 있는 다른 모든 행성들을 합한 질량의 
약 2.5배에 이른다. 목성은 토성과 마찬가지로 거대기체행성이다.
דיכטונג (אדער פאעזיע) איז א ליטערארישע זשאנער. דאס איז די קונסט פון שרייבן טעקסט 
אויף א שיינעם פורעם (ווי צום ביישפיל מיט גראמען אדער קלאנגען אד"ג).
تهافت التهافت كتاب من تأليف الفيلسوف المسلم ابن رشد للرد على الغزالى في كتابه تهافت الفلاسفة. 
Below is a list in sections of characters supported by my font. the ones in 
green are new, the ones in red are nonstandard.

Ascii

 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_
`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~OB

Diacritical Precomposed Letters

AĀÀÁÂǍĂȂ Ⱥ ĄÄẢ ÅÃ ȦẠḀ ǞǠ   Ȁ   ẦẤẨẪẬẰẮẲẴẶ     Ꞻ
aāàáâǎăȃ ⱥ ąäảᶏåã ȧạḁ ǟǡ   ȁ   ầấẩẫậằắẳẵặ ǻ   ꞻ
EĒÈÉÊǍĔȆ Ɇ ĘËẺ ẼḚĖẸ Ḙ ḔḖ  Ȅ   ỀẾỂỄỆ   Ḝ
eēèéêěĕȇȩ ɇ ęëẻᶒ ẽḛėẹ ḙ ḕḗ  ȅ   ềếểễệ   ḝ
IĪÌÍÎǏĬȊ Ɨ ĮÏỈ ĨḬİỊ     Ȉ  Ḯ          Ꞽ
iīìíîǐĭȋ ɨ įïỉᶖ ĩḭıị     ȉ  ḯ          ꞽ
OŌÒÓÔǑŎȎ ØǾǪÖỎ ÕƟȮỌ ȪȰṐṒȬṌṎȌŐ  ỒỐỔỖỘ   ǬƠỚỜỞỠỢ
oōòóǿôǒŏȏɵøǾǫöỏ õ ȯọ ȫȱṑṓȭṍṏȍő  ốồổỗộ   ǭơớờởỡợ
UŪÙÚÛǓŬȖ ɄꞸ ŲÜỦ ŮŨṴ ỤṲṶǕ  Ṹ ȔŰǙǛǗǙ      ƯỨỪỬỮỰ Ꞿ
uūùúûǔŭȗ ʉꞹ ųüủ ůũṵ ụṳṷǖǚ  ṹ ȕűǚǜǘ       ưứừửữự ꞿ
W ẀẂŴ    Ẅ   ẆẈYȲỲÝŶ  Ɏ  ŸỶ Ỹ ẎỴÆǢ Ǽ
w ẁẃŵ    ẅ ẘ ẇẉyȳỳýŷ  ɏ  ÿ ẙỹ ẏỵæǣ ǽ
ḄḆḂĊÇĆḈĈĊČꞒȻḌḎḐḒḊÐĎĐḞĠĜǦĞĠḠĢǴꞠḤḢḦĤȞḪĦⱧĴɈḲḴĶḰǨⱩꝀꝂꝄꞢḼḸḶḺĿĹĻĽŁⱢꞭⱠṂṀḾ
ḃḇḃċçćḉĉċčꞓȼḍḏḑḓḋðďđḟġĝǧğġḡģǵꞡḥḣḧĥȟḫħⱨĵɉḳḵķḱǩⱪꝁꝃꝅꞣḽḹḷḻŀĺļľłɫɬⱡṃṁḿ
ṊṆṄÑṈŃǸŅŇꞐꞤṖṔⱣꝐꝒꝔɊꝖꝘṜȐṚṞṘŔŖŘȒɌⱤꞦṢṦṤṨṠȘŚŜŞŠꞨꟉꞨȚṰṬṮṪŢŤŦȾṼṾẊẌẒẔŻŹŻŽƵⱫÞẞ
ṋṇṅñṉńǹņňꞑꞥṗṕᵽꝑꝓꝕɋꝗꝙṝȑṛṟṙŕŗřȓɍɽꞧṣṧṥṩṡșśŝşšꞩ ꞩțṱṭṯṫţťŧⱦṽṿẋẍẓẕżźżžƶⱬþß
              ẛ   ẜẝ
IJDŽLJNJDZỺꜲꜴꜶꜸꜺꜼꝎꟂ
 DžLjNjDz
ijdžljnjdzỻꜳꜵꜷꜹꜻꜽꝏꟃ
ẚẖẗ 

More Latin Letters

ⱭⱰⱯꞚɅɃƁƂƄꞖꞴƇꟄƉƊƋꝹƎƏƐꞫƑꝻꞘƓǤꞬƔꝽꝾꞍǶꞪⱵꜦƖƗꞲƘꞰȽꝆꝈꞀƜⱮƝȠŊꞂƆꝊꝌƠꞜƢȢꞶƤƦꝚꝜꝶ
ɑɒɐꞛʌƀɓƃƅꞗꞵƈꞔɖɗƌꝺǝəɛɜƒꝼꞙɠǥɡɣᵹꝿɥƕɦⱶꜧɩɨʝƙʞƚꝇꝉꞁɯɱɲƞŋꞃɔꝋꝍơꞝƣȣꞷƥʀꝛꝝꝵ
ƧƩⱾꟅꞄƬƮꞆꞱƱƲỼꞞꝞꝨⱲꝠǷꞶꞳƳỾȤⱿƷƸǮꝢƼȜꝪɁꜢꜤꜪꜬꜮꝮꜾꝤꝦꝬꞋ
ƨʃȿʂꞅƭʈꞇʇʊʋỽꞟꝟꝩⱳꝡƿꞷꭓƴỿȥɀʒƹǯꝣƽȝꝫɂꜣꜥꜫꜭꜯꝯꜿꝥꝧꝭꞌ
ĸʼnſǰƆƍƛƪƫƺƻƾǀǁǂǃȡẟȴȵȶȷȸȹɕɘɚɝɞⱷⱸⱻꟷɟɢɤɧɨɩɪɭɮɰɳɴɶⱺɹɺɻɼɾɿʁⱹʄʅʆʍⱱⱴʎʏʐʑʓ
ʔʕʖʗʘʙʚʛʜꞯʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫꜨꜩᴀᴁᴂᴃᴄᴅᴆᴇᴈᴉᴊᴋᴌᴍᴎᴏᴐᴑᴒᴓᴔᴕᴖᴗᴘᴙᴚᴛᴜᴝᴞᴟᴠᴡᴢᴣᴤᴥᴦᴧᴨᴩᴪᴫꜰꜱ
ʬʭʮʯ˥˦˧˨˩ꟺᵫᵬᵭᵮᵯᵰᵱᵲᵳᵴᵵᵶᵷᵹᵺᵻᵼᵽᵾᵿᶀᶁᶂᶃᶄᶅᶆᶇᶈᶉᶊᶋᶌᶍᶎᶏᶐᶑᶒᶓᶔᶕᶖᶗᶘᶙᶚꝱꝲꝳꝴꝷꝸꞎ
ꟻꟼꟽꟾꟿꟄꟅꟆꬰꬱꬲꬳꬴꬵꬶꬷꬸꬹꬺꬻꬼꬽꬾꬿꭀꭁꭂꭃꭄꭅꭆꭇꭈꭉꭊꭋꭌꭍꭎꭏꭐꭑꭒꭓꭔꭕꭖꭗꭘꭙꭚꭠꭡꭢꭣꭤꭥꭦꭧ

Punctuation

 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿×÷

IPA Modifier Letters

ʹʺʻʼʽʾʿ˂˃˄˅ˆˇˈˉˊˋˌˍˎˏːˑ˒˓˔˕˖˗˘˙˚˛˜˝˞˟˪˫ˬ˭ˮ˯˰˱˲˳˴˵˶˷˸˹˺˻˼˽˾˿ꞈ꞉꞊ꞏ꭛
 ̀ ́ ̂ ̃ ̄ ̅ ̆ ̇ ̈ ̉ ̊ ̋ ̌ ̍ ̎ ̏ ̐ ̑ ̒ ̓ ̔ ̕ ̖ ̗ ̘ ̙ ⃐ ⃑ ⃒ ⃓ ⃔ ⃕ ⃖ ⃗ ⃘

Superscripts

ʰʱʲʳʴʵʶʷʸˀˁˠˡˢˣˤⱽᴬᴭᴮᴯᴰᴱᴲᴳᴴᴵᴶᴷᴸᴹᴺᴻᴼᴽᴾᴿᵀᵁᵂᵃᵄᵅᵆᵇᵈᵉᵊᵋᶳᶴᶵᶶᶷᶸᶹᶺᶻᶼᶽᶾᶿ
ᵌᵍᵎᵏᵐᵑᵒᵓᵔᵕᵖᵗᵘᵙᵚᵛᵜᵝᵞᵟᵠᵡᶛᶜᶝᶞᶟᶠᶡᶢᶣᶤᶥᶦᶧᶨᶩᶪᶫᶬᶭᶮᶯᶰᶱᶲᵸꝰꟸꟹꭜꭝꭞꭟ
ⱼₐₑₒₓₔₕₖₗₘₙₚₛₜᵢᵣᵤᵥᵦᵧᵨᵩᵪ

Greek and Coptic

ͰͱͲͳʹ͵Ͷͷͺͻͼͽ;΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΏ
ΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡ ΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήί
ΰαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώϏ
ϐϑϒϓϔϕϖϗϘϙϚϛϜϝϞϟϠϡϢϣϤϥϦϧϨϩϪϫϬϭϮϯ
ϰϱϲϳϴϵ϶ϷϸϹϺϻϼϽϾϿͿ
ἀἁἂἃἄἅἆἇἈἉἊἋἌἍἎἏἐἑἒἓἔἕ἖἗ἘἙἚἛἜἝ἞἟
ἠἡἢἣἤἥἦἧἨἩἪἫἬἭἮἯἰἱἲἳἴἵἶἷἸἹἺἻἼἽἾἿ
ὀὁὂὃὄὅ὆὇ὈὉὊὋὌὍ὎὏ὐὑὒὓὔὕὖὗὟ
ὠὡὢὣὤὥὦὧὨὩὪὫὬὭὮὯ
ὰάὲέὴήὶίὸόὺύὼώ
ᾀᾁᾂᾃᾄᾅᾆᾇᾈᾉᾊᾋᾌᾍᾎᾏᾐᾑᾒᾓᾔᾕᾖᾗᾘᾙᾚᾛᾜᾝᾞᾟ
ᾠᾡᾢᾣᾤᾥᾦᾧᾨᾩᾪᾫᾬᾭᾮᾯᾰᾱᾲᾳᾴᾶᾷᾸᾹᾺΆᾼ᾽ι᾿
῀῁ῂῃῄῆῇῈΈῊΉῌ῍῎῏ῐῑῒΐῖῗῘῙῚΊ῝῞῟
ῠῡῢΰῤῥῦῧῨῩῪΎῬ῭΅`ῲῳῴῶῷῸΌῺΏῼ´῾
ⲀⲁⲂⲃⲄⲅⲆⲇⲈⲉⲊⲋⲌⲍⲎⲏⲐⲑⲒⲓⲔⲕⲖⲗⲘⲙⲚⲛⲜⲝⲞⲟⲠⲡⲢⲣⲤⲥⲦⲧⲨⲩⲪⲫⲬⲭⲮⲯⲰⲱ

Cyrillic

ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏ
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
ѐёђѓєѕіїјљњћќѝўџѠѡѢѣѤѥѦѧѨѩѪѫѬѭѰѱ
ѮѯѲѳѴѵѶѷѸѹѺѻѼѽѾѿҀҁ
ҊҋҌҍҎҏҐґҒғҔҕҖҗҘҙҚқҜҝҞҟ
ҠҡҢңҤҥҦҧҨҩҪҫҬҭҮүҰұҲҳҴҵҶҷҸҹҺһҼҽҾҿ
ӀӁӂӃӄӅӆӇӈӉӊӋӌӍӎӏӐӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜӝӞӟ
ӠӡӢӣӤӥӦӧӨөӪӫӬӭӮӯӰӱӲӳӴӵӶӷӸӹӺӻӼӽӾӿ
ԀԁԂԃԄԅԆԇԈԉԊԋԌԍԎԏԐԑԒԓԔԕԖԗԘԙԚԛԜԝԞԟ
ԠԡԢԣԤԥԦԧꙀꙁꙂꙃꙄꙅꙆꙇꙈꙉԨԩԪԫԬԭԮԯ
ꙊꙋꙌꙍꙎꙏꙐꙑꙒꙓꙔꙕꙖꙗꙘꙙꙚꙛꙜꙝꙨꙩꙪꙫꙬꙭ
ꙞꙟꙠꙡꙢꙣꙤꙥꙦꙧꚀꚁꚂꚃꚄꚅꚆꚇꚈꚉꚊꚋꚌꚍꚎꚏꚐꚑꚒꚓꚔꚕꚖꚗꚘꚙꚚꚛ
ᲀᲁᲂᲃᲄᲅᲆᲇᲈ

Armenian

ԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀՁՂՃՄՅՆՇՈՉՊՋՌՍՎՏՐՑՒՓՔՕՖ
աբգդեզէըթժիլխծկհձղճմյնշոչպջռսվտրցւփքօֆևՠֈ
։֊ՙ՚՛՜՝՞՟֏֍֎

Georgian

ႠႡႢႣႤႥႦႧႨႩႪႫႬႭႮႯႰႱႲႳႴႵႶႷႸႹႺႻႼႽႾႿჀჁჂჃჄჅჇჍ
აბგდევზთიკლმნოპჟრსტუფქღყშჩცძწჭხჯჰჱჲჳჴჵჶჷჸჹჺ჻ჼჽჾჿ
ⴀⴁⴂⴃⴄⴅⴆⴇⴈⴉⴊⴋⴌⴍⴎⴏⴐⴑⴒⴓⴔⴕⴖⴗⴘⴙⴚⴛⴜⴝⴞⴟⴠⴡⴢⴣⴤⴥⴧⴭ

Glagolitic

ⰀⰁⰂⰃⰄⰅⰆⰇⰈⰉⰊⰋⰌⰍⰎⰏⰐⰑⰒⰓⰔⰕⰖⰗⰘⰙⰚⰛⰜⰝⰞⰟⰠⰡⰢⰣⰤⰥⰦⰧⰨⰩⰪⰫⰬⰭⰮ
ⰰⰱⰲⰳⰴⰵⰶⰷⰸⰹⰺⰻⰼⰽⰾⰿⱀⱁⱂⱃⱄⱅⱆⱇⱈⱉⱊⱋⱌⱍⱎⱏⱐⱑⱒⱓⱔⱕⱖⱗⱘⱙⱚⱛⱜⱝⱞ

Hebrew

אבגדהוזחטיךכלםמןנסעףפץצקרשתװױײ׳״ﬠﬡﬢﬣﬤﬥﬦﬧﬨ﬩
אּבּגּדּהּוּזּ﬷טּיּךּכּלּ﬽מּ﬿שׁשׂשּׁשּׂאַאָנּסּ﭂ףּפּ﭅צּקּרּשּתּוֹבֿכֿפֿﭏיִﬞײַﬠׯ

Arabic (new)


ٮٯٰٱٲٳٴٵٶٷٸ
ٹٺٻټٽپٿڀځڂڃڄڅچڇڈ
ډڊڋڌڍڎڏڐڑڒړڔڕږڗژ
ڙښڛڜڝڞڟڠڡڢڣڤڥڦڧڨ
کڪګڬڭڮگڰڱڲڳڴڵڶڷڸ
ڹںڻڼڽھڿۀہۂۃۄۅۆۇۈ
ۉۊۋیۍێۏېۑےۓ۔ەݐݑݒ

Devanagari (incomplete)

ऄअआइईउऊऋऌऍऎए
ऐऑऒओऔकखगघङचछजझञट
ठडढणतथदधनऩपफबभमय
रऱलळऴवशषसहक़ख़ग़ज़ड़ढ़फ़य़
।॥०१२३४५६७८९

Thai

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏ
ฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟ
ภมยรฤลฦวศษสหฬอฮฯ
ะัาำิีึืฺุู
฿
เแโใไๅๆ ็ ่ ้ ๊ ๋ ์ ํ ๎ ๏
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๚๛

General Punctuation

           ​‌‍‎‏
‐‑‒–—―‖‗‘’‚‛“”„‟
†‡•‣․‥…‧

‪‫‬‭‮ 
‰‱′″‴‵‶‷‸‹›※‼‽‾‿
⁀⁁⁂⁃⁄⁅⁆⁇⁈⁉⁊⁋⁌⁍⁎⁏
⁐⁑⁒⁓⁔⁕⁖⁗⁘⁙⁚⁛⁜⁝⁞
⸀⸁⸂⸃⸄⸅⸆⸇⸈⸉⸊⸋⸌⸍⸎⸏⸐⸑⸒⸓⸔⸕⸖⸗⸘⸙⸚⸛⸜⸝⸞⸟
⸠⸡⸢⸣⸤⸥⸦⸧⸨⸩⸪⸫⸬⸭⸮ⸯ⸰⸱⸲⸳⸴⸵⸶⸷⸸⸹⸺⸻⸼⸽⸾⸿⹀⹁⹂
⹃⹄⹅⹆⹇⹈⹉⹊⹋⹌⹍⹎
⁰ⁱ⁴⁵⁶⁷⁸⁹⁺⁻⁼⁽⁾ⁿ
₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉₊₋₌₍₎

Currency Symbols

₧€₪₠₡₢₣₤₥₦₨₩₫₭₮₯₰₱₲₳₴₵₶₷₸₹₺₻₼₽₾₿

Control character symbols

␀␁␂␃␄␅␆␇␈␉␊␋␌␍␎␏
␐␑␒␓␔␕␖␗␘␙␚␛␜␝␞␟
␠␡␢␣␤␥␦

Number Forms

⅐⅑⅒⅓⅔⅕⅖⅗⅘⅙⅚⅛⅜⅝⅞⅟
ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅬⅭⅮⅯ
ⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⅺⅻⅼⅽⅾⅿ
ↀↁↂↃↄↅↆↇↈ↉↊↋

Arrows

←↑→↓↔↕↖↗↘↙↚↛↜↝↞↟↠↡↢↣↤↥↦↧↨↩↪↫↬↭↮↯
↰↱↲↳↴↵↶↷↸↹↺↻↼↽↾↿⇀⇁⇂⇃⇄⇅⇆⇇⇈⇉⇊⇋⇌⇍⇎⇏
⇐⇑⇒⇓⇔⇕⇖⇗⇘⇙⇚⇛⇠⇡⇢⇣⇤⇥⇦⇧⇨⇩⇪⤴⤵⤶⤷
⇵⇶⇷⇸⤡⤢⟰⟱⇫⇬⇭⇮⇯⇰⇱⇲⇳⇴⇹⇺⇻⇼⇽⇾⇿
⤀⤁⤂⤃⤄⤅⤆⤇⤈⤉⤊⤋⤌⤍⤎⤏⤣⤤⤥⤦⇜⇝⇞⇟
⤧⤨⤩⤪⤫⤬⤭⤮⤯⤰⤱⤲⤳⤸⤹⤺⤻⤼⤽
⥂⥃⥄⥅⥆⥇⥊⥋⥌⥍⥎⥏⥐⥑⥒⥓⥔⥕⥖⥗⥘⥙⥚⥛⥜⥝⥞⥟
⥠⥡⥢⥣⥤⥥⥦⥧⥨⥩⥪⥫⥬⥭⥮⥯⤾⤿
⬀⬁⬂⬃⬄⬅⬆⬇⬈⬉⬊⬋⬎⬏⬐⬑
➔➘➙➚➛➜➝➞➟➠➡⤒⤓⬌⬍

Mathematical Operators, misc technical, APL, OCR, etc...

∀∁∂∃∄∅∆∇∈∉∊∋∌∍∎∏
∐∑−∓∔∕∖∗∘∙√∛∜∝∞∟∠∡∢∣∤∥∦∧∨∩∪∫∬∭∮∯
∰∱∲∳∴∵∶∷∸∹∺∻∼∽∾∿≀≁≂≃≄≅≆≇≈≉≊≋≌≍≎≏
≐≑≒≓≔≕≖≗≘≙≚≛≜≝≞≟≠≡≢≣≤≥≦≧≨≩≪≫≬≭≮≯
≰≱≲≳≴≵≶≷≸≹≺≻≼≽≾≿⊀⊁⊂⊃⊄⊅⊆⊇⊈⊉⊊⊋⊌⊍⊎⊏
⊐⊑⊒⊓⊔⊕⊖⊗⊘⊙⊚⊛⊜⊝⊞⊟⊠⊡⊢⊣⊤⊥⊦⊧⊨⊩⊪⊫⊬⊭⊮⊯
⊰⊱⊲⊳⊴⊵⊶⊷⊸⊹⊺⊻⊼⊽⊾⊿⋀⋁⋂⋃⋄⋅⋆⋇⋈⋉⋊⋋⋌⋍⋎⋏
⋐⋑⋒⋓⋔⋕⋖⋗⋘⋙⋚⋛⋜⋝⋞⋟⋠⋡⋢⋣⋤⋥⋦⋧⋨⋩⋪⋫⋬⋭⋮⋯
⋰⋱⋲⋳⋴⋵⋶⋷⋸⋹⋺⋻⋼⋽⋾⋿⦰⦱⦲⦳⦴⦵⦶⦷⦸⦹⦺⦻⦼⦽⦾⦿⧀⧁
⟀⟁⟂⟃⟄⟅⟆⟇⟈⟉⟊⟋⟌⟍⟎⟏⟐⟑⟒⟓⟔⟕⟖⟗⟘⟙⟚⟛⟜⟝⟞⟟⟠⟡
⑀⑁⑂⑃⑄⑅⑆⑇⑈⑉⑊⌂⟢⟣⟤⟥⟦⟧⟨⟩⟪⟫⟬⟭⟮⟯
⌀⌁⌂⌃⌄⌅⌆⌇⌈⌉⌊⌋⌌⌍⌎⌏⌐⌑⧡⧢⧣⧤⧥⧦⧧⧴⧵⧶⧷⧸⧹
⦀⦁⦂⦃⦄⦅⦆⦇⦈⦉⦊⦋⦌⦍⦎⦏⦐⦑⦒⦓⦔⦕⦖⦗⦘⦙⦚
⧑⧒⧓⧔⧕⧖⧗⌭⌮⌯⌰⌱⌲⌳⌴⌵
⌙⌚⌛⌒⌓⌔⌕⌖⌗⌘⌢⌣⌤⌥⌦⌧⌨⌫⌬⌶⌷⌸⌹⌺⌻⌼⌽⌾⌿
⍀⍁⍂⍃⍄⍅⍆⍇⍈⍉⍊⍋⍌⍍⍎⍏⍐⍑⍒⍓⍔⍕⍖⍗⍘⍙⍚⍛⍜⍝⍞⍟
⍠⍡⍢⍣⍤⍥⍦⍧⍨⍩⍪⍫⍬⍭⍮⍯⍰⍱⍲⍳⍴⍵⍶⍷⍸⍹⍺⎕
⏨⏩⏪⏫⏬⏭⏮⏯⏰⏱⏲⧺⧻⍻⍼⍽⍾⍿⏴⏵⏶⏷⏸⏹⏺
⌜⌝⌞⌟⌠⌡⎛⎜⎝⎞⎟⎠⎡⎢⎣⎤⎥⎦⎧⎨⎩⎪⎫⎬⎭⎮⎯
⎰⎱⎲⎳⎴⎵⎶⎷⎸⎹⎺⎻⎼⎽�⧨⧩⧪⧫⧬⧭⧮⧯⧰⧱⧲⧳⎾⎿
⏀⏁⏂⏃⏄⏅⏆⏇⏈⏉⏊⏋⏌⏍⏎⏏⏐⏑⏒⏓⏔⏕⏖⏗⏘⏙⏚⏛⏜⏝⏞⏟⏠⏡⏢⏣
⎀⎁⎂⎃⎄⎅⎆⎇⎈⎉⎊⎋│←↑→↓■○♳♴♵♶♷♸♹
⎌⎍⎎⎏⎐⎑⎒⎓⎔⎖⎗⎘⎙⎚⏤⏥⏦⏧⦛⦜⦝⦞⦟⦠⦡⦢⦣⦤⦥
⦦⦧⦨⦩⦪⦫⦬⦭⦮⦯⧄⧅⧆⧇⧈⧉⧊⧋⧌⧍⧎⧏⧐⧘⧙⧚⧛⧜⧝⧞⧟
⨌⨍⨎⨏⨐〈〉⏳⏻⏼⏽⏾⏿⛍⛎⛏⛐⛑⛒⛓⛔⛕⛖⛗⛘⛙⛚⛛
⛜⛝⛞⛟⛠⛡

Letters and numbers in circles and stuff

➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳
⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂⒃⒄⒅⒆⒇
⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛
⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵
ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏ
ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ
⓪⓫⓬⓭⓮⓯⓰⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾⓿
㋐㋑㋒㋓㋔㋕㋖㋗㋘㋙㋚㋛㋜㋝㋞㋟
㋠㋡㋢㋣㋤㋥㋦㋧㋨㋩㋪㋫㋬㋭㋮㋯
㋰㋱㋲㋳㋴㋵㋶㋷㋸㋹㋺㋻㋼㋽㋾
㋀㋁㋂㋃㋄㋅㋆㋇㋈㋉㋊㋋
㉈㉉㉊㉋㉌㉍㉎㉏
㏠㏡㏢㏣㏤㏥㏦㏧㏨㏩㏪㏫㏬㏭㏮㏯㏰㏱㏲㏳㏴㏵㏶㏷㏸㏹㏺㏻㏼㏽㏾
㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉㊊㊋㊌㊍㊎㊏㊐
㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦㈧㈨㈩㈪㈫㈬㈭㈮㈯㈰

CJK compatiliblity thingies

㍱㍲㍳㍴㍵㍶㍷㍸㍹㍺㍻㍼㍽㍾㍿
㎀㎁㎂㎃㎄㎅㎆㎇㎈㎉㎊㎋㎍㎎㎏㎐㎑㎒㎓㎔㎕㎖㎗㎘
㉐㋌㋍㋎㋏㎙㎚㎛㎜㎝㎞㎟㏿
㎠㎡㎢㎣㎤㎥㎦㎧㎨㎩㎪㎫㎬㎭㎮㎯㎰㎱㎲㎳㎴㎵㎶㎷㎸㎹㎺㎻㎼㎽㎾㎿
㏀㏁㏂㏃㏄㏅㏆㏇㏈㏉㏊㏋㏌㏍㏎㏏㏐㏑㏒㏓㏔㏕㏖㏗㏘㏙㏚㏛㏜㏝㏞㏟

Box drawing, block elements, geom.shapes...

─━│┃┄┅┆┇┈┉┊┋┌┍┎┏┐┑┒┓└┕┖┗┘┙┚┛├┝┞┟
┠┡┢┣┤┥┦┧┨┩┪┫┬┭┮┯┰┱┲┳┴┵┶┷┸┹┺┻┼┽┾┿
╀╁╂╃╄╅╆╇╈╉╊╋╌╍╎╏═║╒╓╔╕╖╗╘╙╚╛╜╝╞╟
╠╡╢╣╤╥╦╧╨╩╪╫╬╭╮╯╰╱╲╳╴╵╶╷╸╹╺╻╼╽╾╿
▀▁▂▃▄▅▆▇█▉▊▋▌▍▎▏▐░▒▓▔▕▖▗▘▙▚▛▜▝▞▟
■□▢▣▤▥▦▧▨▩▪▫▬▭▮▯▰▱▲△▴▵▶▷▸▹►▻▼▽▾▿
◀◁◂◃◄◅◆◇◈◉◊○◌◍◎●◐◑◒◓◔◕◖◗◘◙◚◛◜◝◞◟
◠◡◢◣◤◥◦◧◨◩◪◫◬◭◮◯◰◱◲◳◴◵◶◷◸◹◺◻◼◽◾◿⬤

Misc symbols, dingbats

☀☁☂☃☄★☆☇☈☉☊☋☌☍☎☏☐☑☒☓☔☕☖☗☚☛☜☝☞☟☠☢☣☥☦☧☨☩☪☭☮☯☰☱☲☳☴☵☶☷☹☺☻☼☽☾☿♀♁♂♃♄
♅♆♇♈♉♊♋♌♍♎♏♐♑♒♓♔♕♖♗♘♙♚♛♜♝♞♟♠♡♢♣♤♥♦♧♨♩♪♫♬♭♮♯⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚆⚇⚈⚉⚊⚋⚌⚍⚎⚏⛆⛢✁✂✃
✄✅✈✉✏✓✔✕✖✗✘✙✚✛✜✝✞✟✠✡✢✣✤✥✦✧✨✿❀❄❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞❟❠❡❢❣❤❥❦⛨⛩⛪⛫
℀℁ℂ℃℄℅℆ℇ℈℉ℊℋℌℍℎℏℐℑℒℓ℔ℕ№℗℘ℙℚℛℜℝ℞℟℠℡™℣ℤ℥Ω℧ℨ℩KÅℬℭ℮ℯℰℱℲℳℴℵℶℷ
ℸℹ℺℻ℼℽℾℿ⅀⅁⅂⅃⅄ⅅⅆⅇⅈⅉ⅊⅋⅌⅍ⅎ⅏⚐⚑⚒⚓⚔⚕⚖⚗⚘⚙⚚⛄⛅⛇⛈➢➣➤➥➦➧➨➕➖➗➩➪✊✋✌
⚝⚞⚟⚠⚡⚢⚣⚤⚥⚦⚧⚨⚩⚲⚳⚴⚵✍✎✐☘☙☡☸❧♿⛀⛁⛂⛃⛉⛊⛋⛌♰♱☤☫☬​✩✪✫✬✭✮✯✰❨❩❪❫❬❭❮❯❰❱❲❳❴❵➫➬
✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾⚶⚷⚸✀✆✇♺♻♼♽♾⚹⚺⚻⚼⚽⚾⚿❅❆❇❈❉❊❋❌❁❂❃➭➮➯➰➱➲➳➴➵➶➷➸➹➺➻➼➽➾➿⚰⚱
⛣⛤⛥⛦⛧♲⚛⚜⚪⚫⚬⚭⚮⚯✑✒⧂⧃⬒⬓⬔⬕⬖⬗⬘⬙⬚⬛⬜⬝⬞⬟⬠⬡⬢⬣

Braille

⠀⠁⠂⠃⠄⠅⠆⠇⠈⠉⠊⠋⠌⠍⠎⠏⠐⠑⠒⠓⠔⠕⠖⠗⠘⠙⠚⠛⠜⠝⠞⠟
⠠⠡⠢⠣⠤⠥⠦⠧⠨⠩⠪⠫⠬⠭⠮⠯⠰⠱⠲⠳⠴⠵⠶⠷⠸⠹⠺⠻⠼⠽⠾⠿
⡀⡁⡂⡃⡄⡅⡆⡇⡈⡉⡊⡋⡌⡍⡎⡏⡐⡑⡒⡓⡔⡕⡖⡗⡘⡙⡚⡛⡜⡝⡞⡟
⡠⡡⡢⡣⡤⡥⡦⡧⡨⡩⡪⡫⡬⡭⡮⡯⡰⡱⡲⡳⡴⡵⡶⡷⡸⡹⡺⡻⡼⡽⡾⡿
⢀⢁⢂⢃⢄⢅⢆⢇⢈⢉⢊⢋⢌⢍⢎⢏⢐⢑⢒⢓⢔⢕⢖⢗⢘⢙⢚⢛⢜⢝⢞⢟
⢠⢡⢢⢣⢤⢥⢦⢧⢨⢩⢪⢫⢬⢭⢮⢯⢰⢱⢲⢳⢴⢵⢶⢷⢸⢹⢺⢻⢼⢽⢾⢿
⣀⣁⣂⣃⣄⣅⣆⣇⣈⣉⣊⣋⣌⣍⣎⣏⣐⣑⣒⣓⣔⣕⣖⣗⣘⣙⣚⣛⣜⣝⣞⣟
⣠⣡⣢⣣⣤⣥⣦⣧⣨⣩⣪⣫⣬⣭⣮⣯⣰⣱⣲⣳⣴⣵⣶⣷⣸⣹⣺⣻⣼⣽⣾⣿

Extra non-standard characters for Commodore 64 charset



Ligatures

fffiflffifflſtst

CJK Punctuation

 、。〃々「」『』〜
〄〆〇〈〉《》【】〒〓〔〕〖〗〘〙〚〛
︰︱︲︳︴︵︶︷︸︽︾︿﹀﹁﹂﹃﹄
⿰⿱⿲⿳⿴⿵⿶⿷⿸⿹⿺⿻
︑︒ゝゞ・ーヽヾ〼〽〾〿〷
〝〞〟〠〡〢〣〤〥〦〧〨〩
〸〹〺〻〱〲〳〴〵

Hiragana

あかがさざただなはばぱまやらわ
いきぎしじちぢにひびぴみ りゐ
うくぐすずつづぬふぶぷむゆる 
えけげせぜてでねへべぺめ れゑ
おこごそぞとどのほぼぽもよろを
ぁぃぅぇぉゃゅょゎっんゔゕゖ

Katakana

アカガサザタダナハバパマヤラワ
イキギシジチヂニヒビピミ リヰ
ウクグスズツヅヌフブプムユル 
エケゲセゼテデネヘベペメ レヱ
オコゴソゾトドノホボポモヨロヲ
ァィゥェォャュョヮッンヴヵヶヷヸヹヺ
ㇰㇱㇲㇳㇴㇵㇶㇷㇸㇹㇺㇻㇼㇽㇾㇿ

Bopomofo

ㄅㄆㄇㄈㄉㄊㄋㄌㄍㄎㄏㄐㄑㄒㄓㄔㄕㄖㄗㄘㄙㄚㄛㄜㄝㄞㄟ
ㄠㄡㄢㄣㄤㄥㄦㄧㄨㄩㄪㄫㄬㄭ

Hangul Jamo

ㄱㄲㄳㄴㄵㄶㄷㄸㄹㄺㄻㄼㄽㄾㄿㅀㅁㅂㅃㅄㅅㅆㅇㅈㅉㅊㅋㅌㅍㅎ
ㅏㅐㅑㅒㅓㅔㅕㅖㅗㅘㅙㅚㅛㅜㅝㅞㅟㅠㅡㅢㅣ

Kanbun Marks

㆒㆓㆔㆕㆖㆗㆘㆙㆚㆛㆜㆝㆞㆟

Halfwidth Katakana

。「」、・ヲァィゥェォャュョッ
ーアイウエオカキクケコサシスセソ
タチツテトナニヌネノハヒフヘホマ
ミムメモヤユヨラリルレロワン゙゚

Halfwidth Hangul Jamo

ᄀᄁᆪᄂᆬᆭᄃᄄᄅᆰᆱᆲᆳᆴᆵ
ᄚᄆᄇᄈᄡᄉᄊᄋᄌᄍᄎᄏᄐᄑᄒ
ᅡᅢᅣᅤᅥᅦᅧᅨᅩᅪᅫᅬᅭᅮᅯᅰ
ᅱᅲᅳᅴᅵ

Runic

ᚠᚡᚢᚣᚤᚥᚦᚧᚨᚩᚪᚫᚬᚭᚮᚯᚰᚱᚲᚳᚴᚵᚶᚷᚸᚹᚺᚻᚼᚽᚾᚿ
ᛀᛁᛂᛃᛄᛅᛆᛇᛈᛉᛊᛋᛌᛍᛎᛏᛐᛑᛒᛓᛔᛕᛖᛗᛘᛙᛚᛛᛜᛝᛞᛟ
ᛠᛡᛢᛣᛤᛥᛦᛧᛨᛩᛪ᛫᛬᛭ᛮᛯᛰᛱᛲᛳᛴᛵᛶᛷᛸ

Arabic

ﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯ
ﺰﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏ
ﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮ
ﻰﻱﻲﻳﻴﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌ

Wide Ascii

!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_
`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
¢£¬ ̄¦¥₩⦅⦆

Chinese Characters or [KH]an[jz][ai]

一丁丂七丄丅丆丈三上下不且世个中串主九了
事二人凸凹出刀丸五丽亜亞今丹乗之乙也凶儿
兆免児党入亡京介仏全八六公円前分切力助十
千口古台右合同元兄光名君和品員四回土大天
夫央失女子字山川州工左巨巫市平干幸弓引心
水月日旦旧早曰村木氷火玉王甘男町画白的目
相矢石知私穴立竹米糸缶羊羽而虫耳肉花血行
言西見谷豆足赤車里釆長金門雨雪雷電馬魚骨
鳥黒黄皿先手方文弟本时明星映春昼時晩普晶
与丘丙両丼井乞乱乳亀予争休交仁付仙代令以
会位住体何作使例便共兵具典兼冬写友永池決
汽油温港湖漢点炭無牛犬犯理由甲申界皇真礼
社神空窓笑笛第久互囚図国地巾己年弔当形悪
戸所才打正止歩死係保促信倍借働億内再刊列
初別利功加勇勉勝化北匹区医午半南単占印危
卵原去又及反収取受可史号司各吉后吏向呪因
団固園圧坂堂場塩士声売変夏夕外多夜好並享
亭他仮仰仲露漫夢羅針饂飩檎麻鼻麺麦鳴高駅
件企任伴伝伯伸冗刑判到制奴妹姉始嫌妻如姫
委姿妄妃妊妖壮壱垂均型圏吐吟否宅宇守安完
宗宣官宙定宝実室宮害容宿富寒扶技抄屯岐岬
岩岳岸札朱朴朽杉劣努匂勾包伎伏伐伺佐但似
余供侍併佳依価厄厚厳侮侯侵侶俊俗修俳俵俸
俺倉候倒個倣値倫倹偉偏停健側偵偶傘気旨旬
旺昆昇易昧臣自臼舌舟良色芋芝苦英茶草衣豊
豚貞来束東欠歯母比偽傍傑備催冷凡処聞直盾
矛眉示祈祖祉祝祥票百万祭禅福禍禁秋後新鉛
筆曜果物零傲僅克刷券傷債傾像僕充冒冠冥冶
凍僚儀償優凄准刹刺刻則削剖卍卐卑卒卓卜召
呈命問囲困学尺尻尼局屋曲書曹爪片牙音校小
森青生林凝剛副効乏刈剣剤剥剰割創劇升句叫
叱含呉告吸周呂劾勅勃動勘務募勢勤勧勲匠匿
勺協博即却卸参百双匁叔叙味呼哀哲在坑坊埋
垣寺少帰広店弱用強朝楽歌毎毛活海父番科答
算紙細組絵線考船親角計記話語読買走近通週
道遠重野量雲頭顔風首肺管腹膵臓脾哺唄唆唇
唐商唱喜器季孫察対島誰是我唯唾啓善喉喚喝
喩喪喫営嗅嗣嘆嘱嘲噴嚇坪城域執培基埼堀堅
堆堕堤堪報塀塁塊塑材氾汁求汎汗汚江汰沃沈
沖沙没沢河沸塔塗塚塞塡塾境墓増墜墨墳墾壁
壇壊壌奇奈奉奏契奔奥妙妥妨妬孔存孝孤宰宴
宵寸寿封尽寝尚峠斗斤斥爽支改攻放政故敏救
敗教敢散敬数巣差希席帯帳底府度庫庭康建式
役径待徒得面関鉄銀録鏡配酒必念急息悲想意
愛感成戦投折拾持指挙整料旅族旗昔昨昭景暑
暗最有服望期松板柱栄次歴氏民治法県美習老
者育胃航芸荷街牧特球議飛龍根案梅械植業極
様標横橋機残殺毒波泣注泳洋流浅浴消深清灯
然焼照熱産畑病発登皮状狂狙狩狭省着短研秒
種積究章童競等箱節粉紀約級終結給続練置脈
腸芽訓試詩説課調談緑菜落葉薬表要覚観負貨
貯費賞起路身軍転軽輪辞農験辺返追送速連進
遊運達選郡部都院陸陽隊階集静順題願類飯飲
養館奨奪奮姓姻娘娠娯婚婦婿媒媛嫁嫉嫡嬢寂
寄密寡寧審寮移衛益液演応往桜恩過賀快解格
確額幹慣眼規義逆居許専射将尊導就届展属層
巻布師常幕幼庁序座延弁張律従復徳志忘忠性
情態憲批承担招拝拡捨授採探接推提揮損操敵
断暖暮暴朗条枚枝染査株棒検構模権樹欲武段
沿泉洗派混済減測源準潔潮激灰災熟燃版率班
現留略異疑痛盛盟看丑丞乃乎乘云亘亙些砂破
磁秘程税穀筋策築簡精糖系紅納純素経統絶絹
綿総編縦縮績織罪署群翌耕聖職肥背胸能脳臨
至興舎若著蒸蔵蚕衆術裁装裏補製複視覧討訪
設訳証評詞誌認誕誠誤論諸講謝識警護財貧責
貴貸貿賃資賛質輸述迷退造適广已巳巴遺郵郷
酸鉱銅銭鋼閣防降盗賊限陛除険際障雑難非革
頂預領飼亥亦亨亮仔渚伊渚伍伶伽佃佑佛侃來
被更姪浜悼巡侑俄圭坐疋允倦倭偲寛哨填威婆
寛尉尋尾尿屈履峡峰崇崎崖崩嵐巧帆帝帽幅幣
幻幽幾床庶庸廃廉廊廷弄弊弐弥弦悦悩惑惜惧
惨惰愁愉愚慄慈慌慎慕慢慨慮慰慶憂憎憚憤憧
憩憬憶憾懇懐懲懸戒戚戯戴戻房扇扉払扱把抑
抗抜択披抱抵抹押抽拉拍拐拒拓拘拙拠括拶拷
挑挟挨挫振挿捉捕捗捜据捻掃掌排掛控措掲描
揚換握援搬搭摂摘摩摯撤撮撲擁擦擬敷斉斎斑
斜斬施旋既暫曇曖曾替朕杯析枕枠枢枯架柄某
柔柳柵栃栓鼠核栽桁桃桑桟梗梨棄棋棚棟棺椅
楼概槽欄欧欺款歓歳殉殊殖殴殻殿沼況泊泌泡
泥泰洞津洪浄浦浪浮浸涙涯涼淑淡淫添渇渉渋
渓渡渦湧湾湿溝溶溺滅滋滑滝滞滴漂漆漏漠漬
漸潜桂潟潤潰澄濁濃濫濯瀬炉炊炎為烈焦煎煙
煩煮熊燥爆爵牲犠猛猟猫献猶猿獄獣獲玄玩珍
珠琴瑠璃璧環璽瓦瓶甚畏畔畜畝畳畿疎疫疲疾
症痕痘痢痩硝硫硬碁碑磨礁礎秀租秩称稚稲稼
稽稿穂穏穫突窃窒窟窮窯竜端符筒箇箋箸範篤
簿籍籠粋粒粗粘粛粧糧糾紋紛紡索紫累紳紹紺
絞絡継維綱網綻緊緒締緩緯緻縁縄縛縫繁繊繕
繭繰罰罵兩硝硫硬碁碑磨礁礎秀租秩称稚稲稼
稽稿穂穏穫突窃窒窟窮窯竜端符筒箇箋箸範篤
簿籍籠粋粒粗粘粛粧糧糾紋紛紡索紫累紳紹絞
絡継維綱網綻緊緒締緩緯緻縁縄縛縝繁繊繕繭
繰罰罵罷羞羨翁翻翼耐耗聘乾仕低俐俠俣俱倖
僧儒冊刃励労厘吹咲咽垀太宛宜客家岡帥弧弾
彙彩彫彰影彼征徐御循微徴徹忌忍忙怒怖思怠
怨怪恋恐恒恣恥恨恭恵悔悟悠患拭拳掘揺携搾
撃晴暁暇暦未末机湯満漁独田盲聵肌肖肘肝股
肢肩肪肯胆胎胞胴脂脅脇脊脚脱腎腐腕腫腰腺
膚膜膝膨膳臆象貝閉開間食其痩痴瘍療癒癖皆
盆監盤眠眺睡督瞬瞭瞳矯砕砲臭致舗舞般舶舷
艇艦艶芯芳苗苛茂茎茨荒荘菊菌菓華萎葛聴葬
蓄蓋蔑蔽薄薦薪薫藍藤藩藻虎虐虚虜虞虹蚊蛇
蛍蛮蜂蜜融衝衡衰衷袋袖裂裕裸裾褐褒襟襲覆
覇触訂訃託訟訴診詐詔詠詣詮詰該詳誇誉誓誘
請諜諦諧諭諮諾謀謁謄謎謙謡謹譜譲豪貌貢販
貪貫貼賄賓賜賠賢賦購

Deseret Alphabet

𐐀𐐁𐐂𐐃𐐄𐐅𐐆𐐇𐐈𐐉𐐊𐐋𐐌𐐍𐐎𐐏𐐐𐐑𐐒𐐓𐐔𐐕𐐖𐐗𐐘𐐙𐐚𐐛𐐜𐐝𐐞𐐟𐐠𐐡𐐢𐐣𐐤𐐥𐐦𐐧
𐐨𐐩𐐪𐐫𐐬𐐭𐐮𐐯𐐰𐐱𐐲𐐳𐐴𐐵𐐶𐐷𐐸𐐹𐐺𐐻𐐼𐐽𐐾𐐿𐑀𐑁𐑂𐑃𐑄𐑅𐑆𐑇𐑈𐑉𐑊𐑋𐑌𐑍𐑎𐑏

Shavian Alphabet

𐑐𐑑𐑒𐑓𐑔𐑕𐑖𐑗𐑘𐑙
𐑚𐑛𐑜𐑝𐑞𐑟𐑠𐑡𐑢𐑣
𐑤𐑥𐑦𐑧𐑨𐑩𐑪𐑫𐑬𐑭𐑮𐑯𐑰𐑱𐑲𐑳𐑴𐑵𐑶𐑷𐑸𐑹𐑺𐑻𐑼𐑽𐑾𐑿

Heart variants of letters (for izabera)



XKCD Snakes



Powerline characters



Math special forms

𝔄𝔅ℭ𝔇𝔈𝔉𝔊ℌℑ𝔍𝔎𝔏𝔐𝔑𝔒𝔓𝔔ℜ𝔖𝔗𝔘𝔙𝔚𝔛𝔜ℨ𝔞𝔟𝔠𝔡𝔢𝔣𝔤𝔥𝔦𝔧𝔨𝔩𝔪𝔫𝔬𝔭𝔮𝔯𝔰𝔱𝔲𝔳𝔴𝔵𝔶𝔷
𝔸𝔹ℂ𝔻𝔼𝔽𝔾ℍ𝕀𝕁𝕂𝕃𝕄ℕ𝕆ℙℚℝ𝕊𝕋𝕌𝕍𝕎𝕏𝕐ℤ𝕒𝕓𝕔𝕕𝕖𝕗𝕘𝕙𝕚𝕛𝕜𝕝𝕞𝕟𝕠𝕡𝕢𝕣𝕤𝕥𝕦𝕧𝕨𝕩𝕪𝕫
𝐀𝐁𝐂𝐃𝐄𝐅𝐆𝐇𝐈𝐉𝐊𝐋𝐌𝐍𝐎𝐏𝐐𝐑𝐒𝐓𝐔𝐕𝐖𝐗𝐘𝐙𝐚𝐛𝐜𝐝𝐞𝐟𝐠𝐡𝐢𝐣𝐤𝐥𝐦𝐧𝐨𝐩𝐪𝐫𝐬𝐭𝐮𝐯𝐰𝐱𝐲𝐳
𝖠𝖡𝖢𝖣𝖤𝖥𝖦𝖧𝖨𝖩𝖪𝖫𝖬𝖭𝖮𝖯𝖰𝖱𝖲𝖳𝖴𝖵𝖶𝖷𝖸𝖹𝖺𝖻𝖼𝖽𝖾𝖿𝗀𝗁𝗂𝗃𝗄𝗅𝗆𝗇𝗈𝗉𝗊𝗋𝗌𝗍𝗎𝗏𝗐𝗑𝗒𝗓
𝑨𝑩𝑪𝑫𝑬𝑭𝑮𝑯𝑰𝑱𝑲𝑳𝑴𝑵𝑶𝑷𝑸𝑹𝑺𝑻𝑼𝑽𝑾𝑿𝒀𝒁𝒂𝒃𝒄𝒅𝒆𝒇𝒈𝒉𝒊𝒋𝒌𝒍𝒎𝒏𝒐𝒑𝒒𝒓𝒔𝒕𝒖𝒗𝒘𝒙𝒚𝒛
𝗔𝗕𝗖𝗗𝗘𝗙𝗚𝗛𝗜𝗝𝗞𝗟𝗠𝗡𝗢𝗣𝗤𝗥𝗦𝗧𝗨𝗩𝗪𝗫𝗬𝗭𝗮𝗯𝗰𝗱𝗲𝗳𝗴𝗵𝗶𝗷𝗸𝗹𝗺𝗻𝗼𝗽𝗾𝗿𝘀𝘁𝘂𝘃𝘄𝘅𝘆𝘇
𝘈𝘉𝘊𝘋𝘌𝘍𝘎𝘏𝘐𝘑𝘒𝘓𝘔𝘕𝘖𝘗𝘘𝘙𝘚𝘛𝘜𝘝𝘞𝘟𝘠𝘡𝘢𝘣𝘤𝘥𝘦𝘧𝘨𝘩𝘪𝘫𝘬𝘭𝘮𝘯𝘰𝘱𝘲𝘳𝘴𝘵𝘶𝘷𝘸𝘹𝘺𝘻
𝟎𝟏𝟐𝟑𝟒𝟓𝟔𝟕𝟖𝟗𝟢𝟣𝟤𝟥𝟦𝟧𝟨𝟩𝟪𝟫𝟘𝟙𝟚𝟛𝟜𝟝𝟞𝟟𝟠𝟡
𝒜ℬ𝒞𝒟ℰℱ𝒢ℋℐ𝒥𝒦ℒℳ𝒩𝒪𝒫𝒬ℛ𝒮𝒯𝒰𝒱𝒲𝒳𝒴𝒵𝒶𝒷𝒸𝒹ℯ𝒻ℊ𝒽𝒾𝒿𝓀𝓁𝓂𝓃ℴ𝓅𝓆𝓇𝓈𝓉𝓊𝓋𝓌𝓍𝓎𝓏
𝕬𝕭𝕮𝕯𝕰𝕱𝕲𝕳𝕴𝕵𝕶𝕷𝕸𝕹𝕺𝕻𝕼𝕽𝕾𝕿𝖀𝖁𝖂𝖃𝖄𝖅𝖆𝖇𝖈𝖉𝖊𝖋𝖌𝖍𝖎𝖏𝖐𝖑𝖒𝖓𝖔𝖕𝖖𝖗𝖘𝖙𝖚𝖛𝖜𝖝𝖞𝖟
𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹𝐺𝐻𝐼𝐽𝐾𝐿𝑀𝑁𝑂𝑃𝑄𝑅𝑆𝑇𝑈𝑉𝑊𝑋𝑌𝑍𝑎𝑏𝑐𝑑𝑒𝑓𝑔ℎ𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑛𝑜𝑝𝑞𝑟𝑠𝑡𝑢𝑣𝑤𝑥𝑦𝑧
𝔆𝔋𝔌𝔕𝔝𝔺𝔿𝕅𝕇𝕈𝕉𝕑𝒝𝒠𝒡𝒣𝒤𝒧𝒨𝒭𝒺𝒼𝓄 
𝟶𝟷𝟸𝟹𝟺𝟻𝟼𝟽𝟾𝟿

Phoenician

𐤀𐤁𐤂𐤃𐤄𐤅𐤆𐤇𐤈𐤉𐤊𐤋𐤌𐤍𐤎𐤏𐤐𐤑𐤒𐤓𐤔𐤕

Canadian Aboriginal Syllabics

᐀ᐁᐂᐃᐄᐅᐆᐇᐈᐉᐊᐋᐌᐍᐎᐏᐐᐑᐒᐓᐔᐕᐖᐗᐘᐙᐚᐛᐜᐝᐞᐟᐠᐡᐢᐣᐤᐥᐦᐧᐨᐩᐪᐫᐬᐭᐮ
ᐯᐰᐱᐲᐳᐴᐵᐶᐷᐸᐹᐺᐻᐼᐽᐾᐿᑀᑁᑂᑃᑄᑅᑆᑇᑈᑉᑊᑋ
ᑌᑍᑎᑏᑐᑑᑒᑓᑔᑕᑖᑗᑘᑙᑚᑛᑜᑝᑞᑟᑠᑡᑢᑣᑤᑥᑦᑧᑨᑩᑪ
ᑫᑬᑭᑮᑯᑰᑱᑲᑳᑴᑵᑶᑷᑸᑹᑺᑻᑼᑽᑾᑿᒀᒁᒂᒃᒄᒅᒆᒇᒈ
ᒉᒊᒋᒌᒍᒎᒏᒐᒑᒒᒓᒔᒕᒖᒗᒘᒙᒚᒛᒜᒝᒞᒟᒠᒡᒢ
ᒣᒤᒥᒦᒧᒨᒩᒪᒫᒬᒭᒮᒯᒰᒱᒲᒳᒴᒵᒶᒷᒸᒹᒺᒻᒼᒽᒾᒿ
ᓀᓁᓂᓃᓄᓅᓆᓇᓈᓉᓊᓋᓌᓍᓎᓏᓐᓑᓒ
ᓓᓔᓕᓖᓗᓘᓙᓚᓛᓜᓝᓞᓟᓠᓡᓢᓣᓤᓥᓦᓧᓨᓩᓪᓫᓬ
ᓭᓮᓯᓰᓱᓲᓳᓴᓵᓶᓷᓸᓹᓺᓻᓼᓽᓾᓿᔀᔁᔂᔃᔄᔅᔆᔇᔈᔉᔊᔋᔌᔍᔎᔏ
ᔐᔑᔒᔓᔔᔕᔖᔗᔘᔙᔚᔛᔜᔝᔞᔟᔠᔡᔢᔣᔤᔥ
ᔦᔧᔨᔩᔪᔫᔬᔭᔮᔯᔰᔱᔲᔳᔴᔵᔶᔷᔸᔹᔺᔻᔼᔽ
ᔾᔿᕀᕁᕂᕃᕄᕅᕆᕇᕈᕉᕊᕋᕌᕍᕎᕏᕐ
ᕑᕒᕓᕔᕕᕖᕗᕘᕙᕚᕛᕜᕝᕞᕟᕠᕡᕢᕣᕤᕥᕦᕧᕨᕩᕪᕾᕿᖀᖁᖂᖃᖄᖅ
ᖎᖏᖐᖑᖒᖓᖔᖕᖖᖠᖡᖢᖣᖤᖥᖦᕫᕬᕭᕮᕯᕰᕱᕲᕳᕴᕵᕶᕷᕸᕹᕺᕻᕼ
ᕽᖆᖇᖈᖉᖊᖋᖌᖍᖗᖘᖙᖚᖛᖜᖝᖞᖟᖧᖨᖩᖪᖫᖬᖭᖮᖯᖰᖱᖲᖳᖴ
ᖵᖶᖷᖸᖹᖺᖻᖼᖽᖾᖿᗀᗁᗂᗃᗄᗅᗆᗇᗈᗉᗊᗋᗌᗍᗎᗏᗐᗑᗒᗓᗔ

Mahjong

🀀🀁🀂🀃🀄🀅🀆🀇🀈🀉🀊🀋🀌🀍🀎🀏🀐🀑🀒🀓🀔🀕🀖🀗🀘🀙🀚🀛🀜🀝🀞🀟🀠🀡🀢🀣🀤🀥🀦🀧🀨🀩🀪🀫

Playing Cards

🂠🂡🂢🂣🂤🂥🂦🂧🂨🂩🂪🂫🂬🂭🂮🂱🂲🂳🂴🂵🂶🂷🂸🂹🂺🂻🂼🂽🂾
🃁🃂🃃🃄🃅🃆🃇🃈🃉🃊🃋🃌🃍🃎🃏🃑🃒🃓🃔🃕🃖🃗🃘🃙🃚🃛🃜🃝🃞

Cherokee

ᎠᎡᎢᎣᎤᎥᎦᎧᎨᎩᎪᎫᎬᎭᎮᎯᎰᎱᎲᎳᎴᎵᎶᎷᎸᎹᎺᎻᎼᎽᎾᎿᏀᏁᏂᏃᏄᏅᏆᏇ
ᏈᏉᏊᏋᏌᏍᏎᏏᏐᏑᏒᏓᏔᏕᏖᏗᏘᏙᏚᏛᏜᏝᏞᏟᏠᏡᏢᏣᏤᏥᏦᏧᏨᏩᏪᏫᏬᏭᏮᏯᏰᏱᏲᏳᏴᏵ

Ogham

 ᚁᚂᚃᚄᚅᚆᚇᚈᚉᚊᚋᚌᚍᚎᚏᚐᚑᚒᚓᚔᚕᚖᚗᚘᚙᚚ᚛᚜

Tengwar



Klingon pIqaD



Sitelen Pona






License Info

Creative Commons LicenseThis font is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.